• «      «

       § 
       § 
       §  .
       §  .
       §  .
       §  .

  § 1.

  § 2.

  § 3.

  § 4.
       § .
       § .
       § .
       § .
       § .
       § .
       § 

  § 3
       § 
       § 
       § 
       §  .
       §  .
       §  .
       § 
       § 
  «      «

   
  polkaknig@narod.ru 2005-2022 .